ติดต่อเรา (Contact Us)

ฝ่ายบริการวิศวกรรม อาคาร 5 ชั้น 3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

เลขที่ 200 ถ. งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

Print

 

 ฝ่ายบริการวิศวกรรม ( ฝบว. )

โทร. 02-590-9585

โทรสาร (Fax.) 02-5909177

 

งานบริการ

งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าทุกแรงดันและสถานีไฟฟ้า 

- บริการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า 115 เควี ชนิด Air Insulated Substation (AIS) และ Gas Insulated Substation (GIS) ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร

- ให้บริการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า 115 เควี

- งานก่อสร้างระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า

- งานเคเบิลใยแก้วนำแสง

- งานระบบป้องกันและควบคุมระยะไกล

ติดต่อที่

กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง ( กบศ. )

อาคาร 5 ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

โทร. 02-590-9590

โทรสาร (Fax.) 02-590-9598

 

 

งานบริการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22/33 เควี รวมทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งแบบสายอากาศและแบบ เคเบิลใต้ดิน รวมทั้งการติดตั้งเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าสำรอง

ติดต่อที่

กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย ( กบจ. )

อาคาร 3 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

โทร. 02-590-9070

โทรสาร (Fax.) 02-590-9078

 

 

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า

- ให้บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า 115 เควี และระบบจำหน่ายแรงดัน 22/33 เควี

โดยมีขอบเขตการให้บริการโดยสังเขปดังนี้

งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า

-  ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า อาทิเช่น  Power Transformer, Circuit Breaker 115 kV,

Vacuum Circuit Breaker 22 kV, Protection Relay, CT/PT, Battery and Battery Charger และอื่นๆ

 

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

- ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า (Preventive  Maintenance of Transformer)

- ตรวจสอบทั่วไปและทำความสะอาดตู้ไฟฟ้าหลัก (Inspection and Cleaning of Main Distribution Board)

- ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  (Air Circuit Breaker and Relay Testing)

- ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนทางไฟฟ้า (Insulation Testing)

- ตรวจค่าความต้านทานหน้าสัมผัส (Contact Resistance Testing)

- วัดค่าความต้านทานหลักดิน (Grounding Measurement)

- ตรวจสอบระบบเคเบิลใต้ดิน (Underground) Testing)

 

 

ติดต่อที่

กองบริการบำรุงรักษา ( กรษ. )

อาคาร 3 ชั้น 9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

โทร. 02-590-9560

โทรสาร (Fax.) 02-590-9568