กรษ. ได้เข้าร่วมการจัดประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีการแจกเอกสารแผ่นพับ และร่วมเป็นวิทยากรภายในงาน เพื่อเผยแพร่งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝ่ายบริการวิศวกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มนอกนิคมอุตสาหกรรม ได้รับทราบ   และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของ PEA   ณ ห้องประชุมเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา