กรษ. ได้เข้าร่วมการจัดประชุมผู้ใช้ไฟภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของ กฟจ.ระยองโดยการออกบูธ นิทรรศการงานบริการวิศวกรรมไฟฟ้า  เพื่อเผยแพร่งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝ่ายบริการวิศวกรรม และเป็นโอกาสที่จะได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝ่ายบริการวิศวกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของ กฟจ.ระยอง ได้รับทราบและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ PEA ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร   โรงแรมโกลเด้นซิตี้  อ.เมือง  จ.ระยอง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558