กรษ. ได้เข้าร่วมการจัดประชุมผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยการออกบูธ นิทรรศการงานบริการวิศวกรรมไฟฟ้า  เพื่อเผยแพร่งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝ่ายบริการวิศวกรรม และเป็นโอกาสที่จะได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝ่ายบริการวิศวกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้รับทราบและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของ PEA ณ โรงแรมสีมาธานี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา