กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ภาคใต้ จำนวน 3 สาขา

ได้แก่

1. สาขาหาดใหญ่ (HARA)

2. สาขาหาดใหญ่ (MHARA)

3. สาขาสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา