งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าและงานติดตั้งโคมไฟถนน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล  อำเภอละงู จังหวัดสตูล