โครงการงานติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเคเบิลใต้ดิน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล