กองบริการบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้บริการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ประจำปี 2559

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559